Дневен център за работа с деца на улицата (ДЦРДУ), гр. Костинброд

Нормативни документи

ДЦРДУ започва дейността си през 2008 г., като държавно делегирана дейност.

Доставчик на социалната услуга е Община Костинброд.

Нашата нормативна база:

Методика на ДЦРДУ

Настоящата методика има за цел да представи минималните изисквания за качество на услугата Център за работа с деца на улицата. С нея се определя задължителния минимум услуги и дейности, които трябва да се осигурят в ДЦРДУ и се задават минималните изисквания за качество на услугата, материална база, персонал и организация на дейностите.

Закон за социално подпомагане

Този закон урежда обществените отношения, свързани с гарантирането на правото на гражданите в Република България на социално подпомагане.

Наредба за критерии и стандарти за социалните услуги за деца

С наредбата се уреждат критериите и стандартите за социални услуги за деца и контролът по тяхното спазване. Стандартите за социални услуги за деца определят изискванията за качество на социалната услуга.

Правилник за вътрешния ред в Дцрду - 2017 г.

С този правилник се уреждат устройството, дейността и вътрешния ред на „Дневен център за работа с деца на улицата” /ДЦРДУ/ гр. Костинброд.

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол за спазване правата на детето.

Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

Социалните помощи се отпускат на лица и семейства по постоянен адрес, на който се извършва и социалната анкета.

Концепция за развитие на ДЦРДУ гр.Костинброд

Услугите в Дневния център за работа с деца на улицата имат за цел да подпомогнат социалната интеграция и адаптацията на децата на улицата, да подкрепят и подпомагат семействата в грижите за децата им, да повишат капацитета на семейството, да развият родителските умения и по този начин да предотвратят изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции.