Дневен център за работа с деца на улицата

Представяне

Кои сме ние ?

Нашата визитка:

Дневен център за работа с деца на улицата (ДЦРДУ), гр. Костинброд започва дейността си през 2008 г., като държавно делегирана дейност.

Доставчик на социалната услуга е Община Костинброд. Капацитет на Дневния център – 26 деца, от 7 до 18 годишна възраст.

Към момента Дневният център разполага със следния персонал – директор, психолог, педагог, трима социални работници, хигиенист-домакин.

МОБИЛНА ГРУПА НА ДЦРДУ
РАБОТА НА ТЕРЕН
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА МЕЖДУОБЩИНСКИ ПРИНЦИП

  • Работата в естествената среда на потребителите е ключът към постигането на добри успехи;
  • Работим на терен чрез изнесени услуги в помощ на децата и техните родители, близки и роднини. Заедно търсим решение на проблемите им. С редовни срещи се стремим да постигнем дълготрайни и доверителни отношения;
  • Предоставяме услуги и на между общински принцип на територията на общините Сливница, Драгоман и Божурище.  Освен чрез предлагане на изнесени услуги работим и по друг алтернативен начин, като извозваме ползвателите от съответната община до ДЦРДУ и след приключване на заниманията ни с тях ги прибираме обратно до техните жилища.
logo1-2-1000x435

Условия за прием

Как постъпват децата при нас ?

33161887_596439974063819_4477071096146821120_o
  • Чрез издадено от Дирекция „Социално подпомагане” Направление или Заповед за ползване на социални услуги за определен срок (3 месеца– краткосрочен, 6 месеца– дългосрочен);
  • Насочени с решение от възпитателно дело на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, с наложени възпитателни мерки по т. 3, чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН (задължаване на лицето, извършило противообществени прояви да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Представяне на ДЦРДУ