От 8 юни в ДЦРДУ се възобновява директната работа с деца

  • от
Във връзка с предстоящото възстановяване на прекия работен процес с деца потребители на социалната услуга Дневен център за работа с деца на улицата /ДЦРДУ/ – гр. Костинброд, считано от 08.06.2020г., на основание на Заповед № РД-05-207/03.06.2020г., гр. Костинброд издадена от кмета на община Костинброд и съгласно Указания с получен Изх.№ 08-00-6608/02.06.2020г., изготвени от Агенция за социално подпомагане, съгласувани с писмо № 0403-159/28.05.2020г. на Министъра на труда и социалната политика и с писмо изх. 04-21-98/01.06.2020г. на Министъра на здравеопазването, относно „Превенция за разпространението на COVID-19 в социалните услуги“ информираме, че услугата е в пълна готовност да посрещне своите потребители. За посещенията на децата има предварително изготвен график, съобразен с указаните препоръки. В съответните помещения за работа с потребителите са взети мерки за спазване на физическа дистанция, налични са хигиенни предпазни средствата и др. Създадена е организация за периодично дезифекциране и почистване на помещенията в сградата на ДЦРДУ и за лекия автомобил, обслужващ услугата и нейните потребители.