Нашата дейност1

Капацитетът на Дневния център за работа с деца на улицата е 26 деца, ползващи социалната услуга.

Ползващите социалната услуга са деца с: поведенчески проблеми, деинституционализирани в общността, нуждаещи се от социализиране в средата; деца произхождащи от асоциални семейства с цел консултиране и адаптиране за преодоляване на конфликтни ситуации между самите тях и техните родители.

Децата участват в различни ролеви игри, повишаващи самооценката им, различни ателиета, ангажиращи тяхното внимание и интереси. Взимат активно участие в различни обществени мероприятия и конкурси.

Ползването на социалната услуга се предлага в краткосрочен и дългосрочен план. Първото обхваща период от 3 до 6 месеца, дългосрочната е 12 месеца. Децата ползват услугата след като се вземе съгласието на техните близки. Изпращат се с направление за ползване на социалната услуга за определен срок от „Отдел Закрила на Детето” към ” Дирекция социално подпомагане” – община Костинброд. 

ДЦРДУ работи съвместно с институциите „Дирекция социално подпомагане” – гр.Костинброд, МКБППМН – Община Костинброд и учебните заведения намиращи се на територията на общината, също така и с Общинска администрация – гр.Костинброд.

Нашата дейност е насочена към глижиране и поставяне интересите, благополучието и безопасността на детето  на преден план. Важно за ползвателите и за нас самите е да успяваме да им бъдем в помощ и подкрепа, да ги насърчаваме и мотивираме да вярват в себе си и в собствените си възможности. Нашата дейност е свързана и с това да създаваме в Центъра  благоприятна и подкрепяща среда за децата и техните близки, в която те да усещат сигурност и приятелска ръка.


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЦРДУ – гр. Костинброд