Нашата дейност

Ние искаме да бъдем полезни на децата в нужда, на децата в риск, на децата, чиято болка разпознаваме и ръка приятелска подаваме!

Капацитетът на Дневния център за работа с деца на улицата е 26 деца, ползващи социалната услуга.

 

Ползващите социалната услуга са деца с: поведенчески проблеми, деинституционализирани в общността, нуждаещи се от социализиране в средата; деца произхождащи от асоциални семейства с цел консултиране и адаптиране за преодоляване на конфликтни ситуации между самите тях и техните родители.

Децата участват в различни ролеви игри, повишаващи самооценката им, различни ателиета, ангажиращи тяхното внимание и интереси. Взимат активно участие в различни обществени мероприятия и конкурси.

Ползването на социалната услуга се предлага в краткосрочен и дългосрочен план. Първото обхваща период от 3 до 6 месеца, дългосрочната е 12 месеца. Децата ползват услугата след като се вземе съгласието на техните близки. Изпращат се с направление за ползване на социалната услуга за определен срок от „Отдел Закрила на Детето” към ” Дирекция социално подпомагане” – община Костинброд. 

ДЦРДУ работи съвместно с институциите „Дирекция социално подпомагане” – гр.Костинброд, МКБППМН – Община Костинброд и учебните заведения намиращи се на територията на общината, също така и с Общинска администрация – гр.Костинброд.

Ние предлагаме също:

Базисно ограмотяване

Базисно ограмотяване и мотивация на деца, които са в риск от отпадане от образователната система или са отпаднали от нея. Тези деца се включват в специална ограмотителна програма.

Педагогическа подкрепа

Подпомагане в самоподготовката за училище. Включване на децата в програми за развитието им в предучилищен, начален, основен и среден курс на обучение, с цел професионално ориентиране и предпрофесионалната им подготовка.

Психологическа подкрепа

Насочена към индивидуално и групово консултиране и подкрепа на децата и техните родители за подпомагане, създаване и поддържане на добри взаимоотношения родител-дете. Намаляване на стресовите и конфликтни ситуации, повишаване на мотивацията, разрешаване на проблеми и стимулиране на самочувствие.

Образователна мотивация

Стремим се да убедим децата, че тяхното бъдеще и реализацията им в живота зависи най-вече от доброто образование и както гласи българската поговорка, на която се уповаваме от миналия век, та до днес: Защо ни е да учим?!!! За да сполучим!!! В това е истината!

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ СА:

– Превенция на деца с противообществени прояви. Деца, живеещи в рискови семейства. Деца със зависимости. Деца, жертви на насилие и трафик;

– Социална рехабилитация и интеграция на деца, посредством индивидуална работа с детето и неговото семейство;

– Медицински и санитарно-хигиенни услуги. Образователна и педагогическа подкрепа. Психологическа подкрепа;

– Семейно консултиране и подкрепа на неглижирани деца и деца в риск от изоставяне в специализирани институции, както и на такива, които се реинтегрират в семейна или близка до семейната среда;

– Социално включване и адаптиране в общността на деца от различни етнически групи, и най-често на деца от уязвими малацинствени групи.

Междуекипно сътрудничество

Успешно си сътрудничим с различни институции, пряко ангажирани с физическото, социалното и психо-емоционалното развитие на детето и неговото благополучно адаптиране в общността;

Акцентът върху работата ни попада върху изграждане и поддържане на мрежовия процес като основа на правилното и добре функциониращо между институционално сътрудничество.

69676325_906025326438614_398433932682461184_o
70283278_906022623105551_1257580786639437824_o

Задоволяване на базисни потребности и социална подкрепа

Осигуряваме на децата хранене (веднъж дневно, чрез външен доставчик).

Дейности за формиране на социални, битови, здравни, граждански умения и умения за самопознание и справяне с конфликти.

Социално-консултативна работа за подпомагане формирането на обществено приемливи и справящи се с житейските ситуации личности.

Предлагаме различни насоки и подходи за справяне с възникнали проблеми на децата, респективно и на техните родители, близки, роднини.

Създаване, възстановяване и укрепване на семейните връзки и изграждане на доверителни взаимоотношения по между им.

Посредничество  от наша страна между роднините на детето и институциите.

Здравна и дентална подкрепа:

За всяко новопостъпило дете медицинското лице на ДЦРДУ:

Прави първоначален медицински преглед. Изготвя план за здравни грижи. Проследява здравословното състояние;

Провежда консултации по различни здравни проблеми, предписва и проследява лечение при заболяване на детето, на което съответно закупуваме препоръчаните медикаменти за провеждане на адекватно лечение;

Провежда здравни дискусии за запознаване на децата с различни проблематики, от които се интересуват.

Голяма част от децата са със стоматологични проблеми.

Оказваме им помощ, като ги придружаваме до стоматологичен кабинет и своевременно поемаме разходите за лечението.

Творчество и свободно време

Picture1
За да вникнем в същността на душевното и емоционално състояние на едно дете ние го напътстваме то да успява да се доразвива в естествената си среда, в която съществува, а това най-истински се постига чрез изваждане на показ неговата креативност и мечтателност.
Picture2
Творческите заложби на децата в Дневния център изпъкват като ги поощряваме да се включат в Ателиета по интереси – спорт, рисуване, приложни изкуства, музика, компютри, танци, тематични партита и др.